Video & Audio

Loading the player...

Phù thủy sợ ma

Trích đoạn tiết mục chương trình Long Thành Diễn Xướng

Xẩm_Lấy phải chồng già

Trích đoạn tiết mục chương trình Long Thành Diễn Xướng

Thị Mầu lên chùa

Trích đoạn tiết mục chương trình Long Thành Diễn Xướng

Những điều ước thần kỳ

Trích đoạn vở "Những điều ước thần kỳ"

Khúc chèo trao duyên

(Xuân Hanh - Thúy Mùi)

Đào liễu

(Thu Huyền)

Giao duyên

(Thu Huyền - Quốc Anh)

Duyên phận phải chiều

(Thu Huyền - Quốc Phòng)

LIÊN HỆ BIỂU DIỄN 0123 7840386 (0243) 9437361 Đặt vé online