Cách chỉnh dấu chấm dấu phẩy trong excel 2003

Chỉ emcách chuyển dấu phẩy thành dấu chấm trong excel 2003, toàn bộ ấy ạ. Em viết số mà bị ngăn cách sai.

Bạn đang xem: Cách chỉnh dấu chấm dấu phẩy trong excel 2003


c\u00e1ch chuy\u1ec3n d\u1ea5u ph\u1ea9y th\u00e0nh d\u1ea5u ch\u1ea5m trong excel 2003, to\u00e0n b\u1ed9 \u1ea5y \u1ea1. Em vi\u1ebft s\u1ed1 m\u00e0 b\u1ecb ng\u0103n c\u00e1ch sai.","product_id":0,"type":0,"date":1432565481,"date_text":"6 n\u0103m","link":"\/hoidap\/5047\/532019\/hoi-cach-chuyen-dau-phay-thanh-dau-cham-trong-excel-2003.html","num_reply":2,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"Doreamon93","name":"V\u0169 Th\u1ecb H\u1eb1ng","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"vuhang.babimart

Bạn muốn các con số trong chương trình MS Excel có định dạng theo cách viết của người Việt Nam đúng không?Ví dụ 1.000.000,09 (một triệu phẩy không chín) khi bạn nhập vào ở một máy tính đã định dạng theo kiểu Việt (chính xác là theo cách viết của Pháp) nhưng khi coppy sang máy tính khác thì chúng tự động đổi thành 1,000,000.09Nguyên nhân là do máy tính kia chưa định dạng kiểu số theo cách viết của mình mà để định dạng hiển thị theo kiểu Anh-Mỹ (English-American hoặc Anh - Anh). Muốn đổi định dạng số cũng như hiển thị ngày, tháng, năm theo cách vẫn quen dùng của người Việt Nam mình thì bạn làm như sau:Bấm Start > Settings > Control panel > Bấm vào nút Date, Time, Language, and Regional Options (có hình quyển lịch bên cạnh quả địa cầu), khi cửa sổ hiện lên bạn chọn tiếp Change the format of numbers, dates and times một cửa sổ chọn Regional and Language Options hiện lên, bạn chọn thẻ đầu tiên là Regional Options rồi bấm nút customize, cửa sổ tiếp theo hiện ra để bạn có thể thay đổi định dạng cho kiểu hiển thị số, thời gian và ngày tháng.Nếu bạn muốn sửa định dạng số thì nhấp vào thẻ numbers rồi theo các định dạng sau:Ô chọn Decimal symbol: đánh dấu (,) (dấu phẩy)Ô chọn Digit grouping symbol: đánh dấu (.) (dấu chấm)Ô chọn Negative sign symbol: đánh dấu (-) (dấu trừ)Ô chọn List separator: đánh dấu (,) (dấu phẩy)Ô chọn Mesurement System: chọn MetricKết thúc bạn hãy chọn Apply và nhấn Ok để thực hiện thay đổi định dạng hiển thị.Có thể máy tính sẽ yêu cầu bạn khởi động lại thì mới chấp nhận các tuỳ chọn thay đổi, với bản win XP từ SP2 trở lại thì không cần khởi động lại máy.Chúc vui vẻ!


B\u1ea1n mu\u1ed1n c\u00e1c con s\u1ed1 trong ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh MS Excel c\u00f3 \u0111\u1ecbnh d\u1ea1ng theo c\u00e1ch vi\u1ebft c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi Vi\u1ec7t Nam \u0111\u00fang kh\u00f4ng?V\u00ed d\u1ee5 1.000.000,09 (m\u1ed9t tri\u1ec7u ph\u1ea9y kh\u00f4ng ch\u00edn) khi b\u1ea1n nh\u1eadp v\u00e0o \u1edf m\u1ed9t m\u00e1y t\u00ednh \u0111\u00e3 \u0111\u1ecbnh d\u1ea1ng theo ki\u1ec3u Vi\u1ec7t (ch\u00ednh x\u00e1c l\u00e0 theo c\u00e1ch vi\u1ebft c\u1ee7a Ph\u00e1p) nh\u01b0ng khi coppy sang m\u00e1y t\u00ednh kh\u00e1c th\u00ec ch\u00fang t\u1ef1 \u0111\u1ed9ng \u0111\u1ed5i th\u00e0nh 1,000,000.09Nguy\u00ean nh\u00e2n l\u00e0 do m\u00e1y t\u00ednh kia ch\u01b0a \u0111\u1ecbnh d\u1ea1ng ki\u1ec3u s\u1ed1 theo c\u00e1ch vi\u1ebft c\u1ee7a m\u00ecnh m\u00e0 \u0111\u1ec3 \u0111\u1ecbnh d\u1ea1ng hi\u1ec3n th\u1ecb theo ki\u1ec3u Anh-M\u1ef9 (English-American ho\u1eb7c Anh - Anh). Mu\u1ed1n \u0111\u1ed5i \u0111\u1ecbnh d\u1ea1ng s\u1ed1 c\u0169ng nh\u01b0 hi\u1ec3n th\u1ecb ng\u00e0y, th\u00e1ng, n\u0103m theo c\u00e1ch v\u1eabn quen d\u00f9ng c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi Vi\u1ec7t Nam m\u00ecnh th\u00ec b\u1ea1n l\u00e0m nh\u01b0 sau:B\u1ea5m Start > Settings > Control panel > B\u1ea5m v\u00e0o n\u00fat Date, Time, Language, and Regional Options (c\u00f3 h\u00ecnh quy\u1ec3n l\u1ecbch b\u00ean c\u1ea1nh qu\u1ea3 \u0111\u1ecba c\u1ea7u), khi c\u1eeda s\u1ed5 hi\u1ec7n l\u00ean b\u1ea1n ch\u1ecdn ti\u1ebfp Change the format of numbers, dates and times m\u1ed9t c\u1eeda s\u1ed5 ch\u1ecdn Regional and Language Options hi\u1ec7n l\u00ean, b\u1ea1n ch\u1ecdn th\u1ebb \u0111\u1ea7u ti\u00ean l\u00e0 Regional Options r\u1ed3i b\u1ea5m n\u00fat customize, c\u1eeda s\u1ed5 ti\u1ebfp theo hi\u1ec7n ra \u0111\u1ec3 b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 thay \u0111\u1ed5i \u0111\u1ecbnh d\u1ea1ng cho ki\u1ec3u hi\u1ec3n th\u1ecb s\u1ed1, th\u1eddi gian v\u00e0 ng\u00e0y th\u00e1ng.N\u1ebfu b\u1ea1n mu\u1ed1n s\u1eeda \u0111\u1ecbnh d\u1ea1ng s\u1ed1 th\u00ec nh\u1ea5p v\u00e0o th\u1ebb numbers r\u1ed3i theo c\u00e1c \u0111\u1ecbnh d\u1ea1ng sau:\u00d4 ch\u1ecdn Decimal symbol: \u0111\u00e1nh d\u1ea5u (,) (d\u1ea5u ph\u1ea9y)\u00d4 ch\u1ecdn Digit grouping symbol: \u0111\u00e1nh d\u1ea5u (.) (d\u1ea5u ch\u1ea5m)\u00d4 ch\u1ecdn Negative sign symbol: \u0111\u00e1nh d\u1ea5u (-) (d\u1ea5u tr\u1eeb)\u00d4 ch\u1ecdn List separator: \u0111\u00e1nh d\u1ea5u (,) (d\u1ea5u ph\u1ea9y)\u00d4 ch\u1ecdn Mesurement System: ch\u1ecdn MetricK\u1ebft th\u00fac b\u1ea1n h\u00e3y ch\u1ecdn Apply v\u00e0 nh\u1ea5n Ok \u0111\u1ec3 th\u1ef1c hi\u1ec7n thay \u0111\u1ed5i \u0111\u1ecbnh d\u1ea1ng hi\u1ec3n th\u1ecb.C\u00f3 th\u1ec3 m\u00e1y t\u00ednh s\u1ebd y\u00eau c\u1ea7u b\u1ea1n kh\u1edfi \u0111\u1ed9ng l\u1ea1i th\u00ec m\u1edbi ch\u1ea5p nh\u1eadn c\u00e1c tu\u1ef3 ch\u1ecdn thay \u0111\u1ed5i, v\u1edbi b\u1ea3n win XP t\u1eeb SP2 tr\u1edf l\u1ea1i th\u00ec kh\u00f4ng c\u1ea7n kh\u1edfi \u0111\u1ed9ng l\u1ea1i m\u00e1y.Ch\u00fac vui v\u1ebb!","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"6 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":532019,"user":{"id":1,"login_name":"xuantruongyen","name":"\u0110\u1ed7 Xu\u00e2n Tr\u01b0\u1eddng","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"xuantruongyen

Thông thường trongExcel
, dấu để phân cách thập phân làdấu chấm".", còn phân cách các hàng nghìn, triệu, tỷ làdấy phẩy"," (theo quy ước đơn vị của Anh, Mỹ). Nhưng chúng ta lại hay dùng ngược lại là dấu phẩy "," phân cách hàng thập phân và dấu chấm "." phân cách các nhóm 3 chữ số. Vậy cách thay đổi thiết lập này như thế nào?Các bạn chỉ việc vàoStart >> Control Panel >> Regional and Language options >> Customize
, thẻNumbervà thiết lập ngược lại là được.

Xem thêm: Lời Kêu Gọi Toàn Quốc Kháng Chiến Mp3, Tải Nhạc Online Nonstop


*

-Decimal symbol
: định dạng dấu ngăn cách thập phân-Digit grouping symbol: định dạng dấu ngăn cách phần nghìn, triệu, tỷ ...-List separator: định dạng dấu ngăn cách trong công thức.
*

Khi làm việc trên dữ liệu kiểuNumber
bạn cần chú ý:- Nhập thử một số thập phân tại ô nào đó, nếu dấu phân cách thập phân là dấu “,” (phẩy) mà Excel không canh số đó về bên phải thì bạn biết ngay dấu ngăn cách thập phân là dấu “.” (chấm).- Khi nhập dấu ngăn cách thập phân, bạn nên dùng dấu “.” bên bàn phím số, vì Excel tự biết biến đổi thành “.” hay “,” tùy vào cấu hình Windows.- Nếu dấu ngăn cách thập phân là dấu “.” thì dấu ngăn cách phần ngàn là dấu “,” (ví dụ: 1,234.55) và dấu ngăn cách đối số trong công thức là dấu “,” (ví dụ: if(a1>b1,0,1)).- Nếu dấu ngăn cách thập phân là dấu “,” thì dấu ngăn cách phần ngàn là dấu “.” và dấu ngăn cách trong công thức là dấu “;” (chấm phẩy).Nhiều trường hợp sau khi chọn đúng dấu chấm dấu phẩy trong Control Panel như trên nhưng khi chạy Excel vẫn hiển thị sai. Cách chỉnh như sau:Vào Excel, chọnTool >> Option >> InternationalChọn như sau: Tick vàoUse System Separator
Th\u00f4ng th\u01b0\u1eddng trongExcel, d\u1ea5u \u0111\u1ec3 ph\u00e2n c\u00e1ch th\u1eadp ph\u00e2n l\u00e0d\u1ea5u ch\u1ea5m\".\", c\u00f2n ph\u00e2n c\u00e1ch c\u00e1c h\u00e0ng ngh\u00ecn, tri\u1ec7u, t\u1ef7 l\u00e0d\u1ea5y ph\u1ea9y\",\" (theo quy \u01b0\u1edbc \u0111\u01a1n v\u1ecb c\u1ee7a Anh, M\u1ef9). Nh\u01b0ng ch\u00fang ta l\u1ea1i hay d\u00f9ng ng\u01b0\u1ee3c l\u1ea1i l\u00e0 d\u1ea5u ph\u1ea9y \",\" ph\u00e2n c\u00e1ch h\u00e0ng th\u1eadp ph\u00e2n v\u00e0 d\u1ea5u ch\u1ea5m \".\" ph\u00e2n c\u00e1ch c\u00e1c nh\u00f3m 3 ch\u1eef s\u1ed1. V\u1eady c\u00e1ch thay \u0111\u1ed5i thi\u1ebft l\u1eadp n\u00e0y nh\u01b0 th\u1ebf n\u00e0o?\r\n\n
\r\n-Decimal symbol: \u0111\u1ecbnh d\u1ea1ng d\u1ea5u ng\u0103n c\u00e1ch th\u1eadp ph\u00e2n-Digit grouping symbol: \u0111\u1ecbnh d\u1ea1ng d\u1ea5u ng\u0103n c\u00e1ch ph\u1ea7n ngh\u00ecn, tri\u1ec7u, t\u1ef7 ...-List separator: \u0111\u1ecbnh d\u1ea1ng d\u1ea5u ng\u0103n c\u00e1ch trong c\u00f4ng th\u1ee9c.\r\n
\r\nKhi l\u00e0m vi\u1ec7c tr\u00ean d\u1eef li\u1ec7u ki\u1ec3uNumberb\u1ea1n c\u1ea7n ch\u00fa \u00fd:- Nh\u1eadp th\u1eed m\u1ed9t s\u1ed1 th\u1eadp ph\u00e2n t\u1ea1i \u00f4 n\u00e0o \u0111\u00f3, n\u1ebfu d\u1ea5u ph\u00e2n c\u00e1ch th\u1eadp ph\u00e2n l\u00e0 d\u1ea5u “,” (ph\u1ea9y) m\u00e0 Excel kh\u00f4ng canh s\u1ed1 \u0111\u00f3 v\u1ec1 b\u00ean ph\u1ea3i th\u00ec b\u1ea1n bi\u1ebft ngay d\u1ea5u ng\u0103n c\u00e1ch th\u1eadp ph\u00e2n l\u00e0 d\u1ea5u “.” (ch\u1ea5m).- Khi nh\u1eadp d\u1ea5u ng\u0103n c\u00e1ch th\u1eadp ph\u00e2n, b\u1ea1n n\u00ean d\u00f9ng d\u1ea5u “.” b\u00ean b\u00e0n ph\u00edm s\u1ed1, v\u00ec Excel t\u1ef1 bi\u1ebft bi\u1ebfn \u0111\u1ed5i th\u00e0nh “.” hay “,” t\u00f9y v\u00e0o c\u1ea5u h\u00ecnh Windows.- N\u1ebfu d\u1ea5u ng\u0103n c\u00e1ch th\u1eadp ph\u00e2n l\u00e0 d\u1ea5u “.” th\u00ec d\u1ea5u ng\u0103n c\u00e1ch ph\u1ea7n ng\u00e0n l\u00e0 d\u1ea5u “,” (v\u00ed d\u1ee5: 1,234.55) v\u00e0 d\u1ea5u ng\u0103n c\u00e1ch \u0111\u1ed1i s\u1ed1 trong c\u00f4ng th\u1ee9c l\u00e0 d\u1ea5u “,” (v\u00ed d\u1ee5: if(a1>b1,0,1)).- N\u1ebfu d\u1ea5u ng\u0103n c\u00e1ch th\u1eadp ph\u00e2n l\u00e0 d\u1ea5u “,” th\u00ec d\u1ea5u ng\u0103n c\u00e1ch ph\u1ea7n ng\u00e0n l\u00e0 d\u1ea5u “.” v\u00e0 d\u1ea5u ng\u0103n c\u00e1ch trong c\u00f4ng th\u1ee9c l\u00e0 d\u1ea5u “;” (ch\u1ea5m ph\u1ea9y).Nhi\u1ec1u tr\u01b0\u1eddng h\u1ee3p sau khi ch\u1ecdn \u0111\u00fang d\u1ea5u ch\u1ea5m d\u1ea5u ph\u1ea9y trong Control Panel nh\u01b0 tr\u00ean nh\u01b0ng khi ch\u1ea1y Excel v\u1eabn hi\u1ec3n th\u1ecb sai. C\u00e1ch ch\u1ec9nh nh\u01b0 sau:V\u00e0o Excel, ch\u1ecdnTool >> Option >> InternationalCh\u1ecdn nh\u01b0 sau: Tick v\u00e0oUse System Separator\r\n
\r\n","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"6 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":532019,"user":{"id":1,"login_name":"vuhang07","name":"V\u0169 H\u1eb1ng","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"vuhang93.babimart