Cách tính cổ phần góp vốn

Trang chủ / Tư Vấn Luật / Luật Doanh Nghiệp / Pháp luật doanh nghiệp / Cách chia lợi nhuận trong công ty cổ phần được tính như thế nào?

Vấn đề chia lợi nhuận trong công ty cổ phần là vấn đề mà các cổ đông quan tâm nhất khi góp vốn vào một công ty cổ phần. Chia lợi nhuận thông thường rất phức tạp, đòi hỏi phải đảm bảo công bằng và phù hợp với quy định của pháp luật. Bài viết dưới đây của Luật sư doanh nghiệp sẽ giúp quý bạn đọc biết được các cách chia lợi nhuận sao cho hợp lý và đúng với quy định Luật doanh nghiệp 2020 hiện hành.

Bạn đang xem: Cách tính cổ phần góp vốn

*
Cách tính lợi nhuận được chia trong công ty cô phần

Nguyên tắc chia lợi nhuận trong công ty cổ phần

Quy định tại khoản 5 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020 thì cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác.

Theo khoản điều 135 Luật doanh nghiệp 2020 quy định nguyên tắc chia lợi nhuận trong công ty cổ phần như sau:

Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần của công ty hoặc bằng tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty. Nếu chi trả bằng tiền mặt thì phải được thực hiện bằng Đồng Việt Nam và theo các phương thức thanh toán theo quy định của pháp luật.Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian giữa thời điểm kết thúc lập danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức thì người chuyển nhượng là người nhận cổ tức từ công ty.Trường hợp chi trả cổ tức bằng cổ phần, công ty không phải làm thủ tục chào bán cổ phần nhưng phải đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần dùng để chi trả cổ tức trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán cổ tức.

Điều 114 Luật doanh nghiệp 2020 quy định có hai loại cổ phần là cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi. Cổ phần ưu đãi gồm:

Cổ phần ưu đãi biểu quyết;Cổ phần ưu đãi cổ tức;Cổ phần ưu đãi hoàn lại;Cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty và pháp luật về chứng khoán quy định.

Trả cổ tức theo Luật doanh nghiệp 2020 được quy định như sau:

*
Cơ sở chia lợi nhuận

Đối với cổ phần ưu đãi

Khoản 1 điều 135 Luật doanh nghiệp 2020, cổ tức trả cho cổ phần ưu đãi được thực hiện theo điều kiện áp dụng riêng cho mỗi loại cổ phần ưu đãi. Việc quy định đối với cổ phần ưu đãi được quy định tại Điều lệ công ty.

Đối với cổ phần phổ thông

Theo khoản 2 điều 135 Luật doanh nghiệp 2020, cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty.

Xem thêm: Cách Tính Diện Tích Toàn Phần Của Hình Chóp Có Bài Tập, Hình Chóp Là Gì

Tuy nhiên, Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi có đủ các điều kiện sau đây:

Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;Ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

Hình thức chia cổ tức trong công ty cổ phần

*
Cách chia cổ tức trong công ty cổ phần

Khoản 3 điều 135 Luật doanh nghiệp 2020 quy định, Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần của công ty hoặc bằng tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty. Nếu chi trả bằng tiền mặt thì phải được thực hiện bằng Đồng Việt Nam và theo các phương thức thanh toán theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, khoản 4 điều 135 luật doanh nghiệp 2020, việc trả cổ tức cần tuân theo các quy định sau:

Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả chậm nhất là 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tứcThông báo về trả cổ tức được gửi bằng phương thức bảo đảm đến cổ đông theo địa chỉ đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức.

Thông báo gồm các nội dung sau:

Tên công ty và địa chỉ trụ sở chính của công ty;Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân;Tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức;Số lượng cổ phần từng loại của cổ đông; mức cổ tức đối với từng cổ phần và tổng số cổ tức mà cổ đông đó được nhận;Thời điểm và phương thức trả cổ tức;Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của công ty.

Cách thức chia lợi nhuận của công ty cổ phần


*
Các cách chia cổ tức cổ tức trong công ty cổ phần

Căn cứ khoản 4 Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2020, cách thức chi trả lợi nhuận cho cổ đông như sau:

Hội đồng quản trị phải tổ chức họp Hội đồng quản trị để thống nhất mức cổ tức chi trả. Sau đó kiến nghị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.Trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đồng cổ đông phải xem xét thông qua phương án trả cổ tức. Và ra quyết định mức cổ tức của từng loại cổ phần.Chậm nhất 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức. Hội đồng quản trị phải lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả.Chậm nhất 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức. Hội đồng quản trị gửi thông báo về trả cổ tức đến cổ đông theo địa chỉ đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông.Cổ tức phải được hạch toán cho cổ đông đầy đủ trong thời hạn 06 tháng. Kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Trên đây là một số tư vấn cơ bản về cách thức chia lợi nhuận trong công ty cổ phần. Để tìm hiểu các vấn đề pháp lý liên quan về lĩnh vực doanh nghiệp quý khách có thể truy cập Luật sư doanh nghiệp để tham khảo một cách chi tiết và kịp thời nhất, đồng thời bạn đọc vui lòng liên hệ qua số HOTLINE 1900.63.63.87 để được tư vấn luật doanh nghiệp và hỗ trợ. Xin cảm ơn!.