Chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp

A. Khái niệm câu tường thuậtB. Biến hóa câu trực tiếp quý phái câu con gián tiếpC. Các loại câu tường thuật thông dụng trong giờ đồng hồ Anh1. Câu tường thuật sinh sống dạng câu nói 2. Câu tường thuật sống dạng câu hỏi3. Câu tường thuật sinh sống dạng câu mệnh lệnhD. Một vài dạng câu tường thuật sệt biệtE. Các cấu trúc câu loại gián tiếp nâng cao

Câu trực tiếp cùng câu gián tiếp (Reported Speech) là một trong trong những cấu tạo ngữ pháp cơ phiên bản trong giờ Anh. Cách biến đổi từ câu trực tiếp thanh lịch câu loại gián tiếp và trái lại khá phức tạp, yên cầu người học chuyên đề câu trực tiếp với câu con gián tiếp bắt buộc mức độ triệu tập cao độ và kĩ năng vận dụng vào những bài tập để ghi nhớ giỏi hơn. Trong bài học kinh nghiệm này, với cheohanoi.vnchúng ta đã được khối hệ thống hóa cụ thể về khái niệm, cách đổi khác sử dụng và những loại câu tường thuật thông dụng trong giờ Anh nhé.

Bạn đang xem: Chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp

*


Danh mục


C. Các loại câu tường thuật thịnh hành trong giờ Anh

A. định nghĩa câu tường thuật

Câu trần thuật là câu thuật lại lời nói trực tiếp.

Lời nói trực tiếp (direct speech): là diễn tả lại đúng đúng đắn điều ai đó đã nói (còn gọi là trích dẫn). Hiệ tượng của câu khẩu ca trực tiếp sẽ tiến hành đặt trong vệt noặc kép.

Ví dụ: She said ” He is so handsome”. Theo đó, câu “He is so handsome” là tiếng nói trực tiếp xuất xắc câu trực tiếp

Lời nói gián tiếp – câu trần thuật (indirect speech): Là tường thuật lại lời vẫn nói của một người khác dưới dạng con gián tiếp, không cần sử dụng dấu ngoặc kép.

Ví dụ: Lylys said, ”I want to lớn go home” -> Lylys said she wanted to go home là câu con gián tiếp (indirect speech)

Khi họ sử dụng câu gián tiếp, chúng ta thường nói về quá khứ, vị vậy dạng từ của rượu cồn từ vào câu cũng rất được chia ở quá khứ.

B. Thay đổi câu trực tiếp sang trọng câu loại gián tiếp

Khi chuyển từ một tiếng nói trực tiếp sang loại gián tiếp khá đối kháng giản, họ chỉ cần sử dụng đúng câu chữ tường thuật và hạ hễ từ xuống một cấp quá khứ, đại tự được chuyển đổi cho phù hợp. Tuy nhiên, cần để ý một số vấn đề sau:

+ Nếu cồn từ tường thuật (reporting verb) phân chia ở những thì hiện nay tại chúng ta giữ nguyên thì (tense) của rượu cồn từ chính, đại từ hướng dẫn và chỉ định và các trạng từ bỏ chỉ vị trí chốn cũng giống như trạng trường đoản cú chỉ thời hạn cần được gửi theo các dạng không giống khi đưa từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp.Ví dụ:– He says: “I’m going to Quang Binh next week.”⇒ He says he is going lớn Quang Binh next week.

+ Nếu động từ trần thuật (reporting verb) của một câu đã ở thì vượt khứ thì yêu cầu lùi đụng từ chủ yếu về vượt khứ một bậc khi chuyển từ lời nói trực tiếp (direct speech) sang lời nói gián tiếp (indirect / reported speech) theo một số quy tắc dưới đây:

Rule (Quy tắc)

Direct speech (Trực tiếp)

Reported speech (Gián tiếp)

1. Tenses

(Thì)

Present simple (V/Vs/es)Hiện tại đơn

Past simple (Ved)Quá khứ đơn

Present progressive (is/am/are+Ving)Hiện trên tiếp diễn

Past progressive (was/were+Ving)

Quá khứ tiếp diễn

Present perfect (have/has+VpII)Hiện tại hoàn thành

Past perfect (had+VPII)

Quá khứ hoàn thành

Past simple (Ved)Quá khứ đơn

Past perfect (had +VpII)Quá khứ trả thành

Past progressive (was/were +Ving)

Quá khứ tiếp diễn

Past progressive/Past perfect progressive (had +been +Ving)Quá khứ tiếp nối / quá khứ xong xuôi tiếp diễn

Past perfectQuá khứ trả thành

Past perfectQuá khứ trả thành

Future simple (will +V)Tương lai đơn

Future in the past (would +V)Tương lai trong thừa khứ

Near future (is/am/are +going to+V)Tương lai gần

Was/were +going lớn +V

2. Modal verbs(Động từ bỏ khuyết thiếu)

CanMayMust

CouldMightMust/Had to

3. Adverb of place(Trạng trường đoản cú chỉ địa điểm chốn)

ThisThat

ThatThat

These

Those

Here

There

4. Adverb of time(Trạng tự chỉ thời gian)

Now

Then

Today

That day

Yesterday

The day before/ the previous day

The day before yesterday

Two days before

Tomorrow

The day after/the next (following) day

The day after tomorrow

Two days after/ in two days’ time

Ago

Before

This week

That week

Last week

The week before/ the previous week

Last night

The night before

Next week

The week after/ the following week

5.Subject/Object(Chủ ngữ/tân ngữ)

I / me

She, he /Her, him

We /our

They/ them

You/you

I, we/ me, us

NOTE: Khi hoạt động từ chúng ta chỉ yêu cầu nhớ lấy đụng từ gần chủ ngữ nhất giảm đi 1 cột tức là:

Động từ sinh hoạt cột 1 thì giảm đi cột 2, ( ghi nhớ thêm ed khi chưa phải là đông từ bỏ bất quy tắc)Động từ bỏ cột 2 thì sút thành cột 3Động từ bỏ cột 3 thêm had phía trước

Tuy nhiên, cần để ý một số ngôi trường hợp sau đây không bớt thì đụng từ:

Nói về chân lý, sự thật.Thì thừa khứ trả thành.Trong câu bao gồm năm xác định.Các câu có cấu tạo sau: if only, as if, as though, wish, would rather, it’s high time, IF một số loại 2, 3 .

C. Những loại câu tường thuật thịnh hành trong giờ đồng hồ Anh

1. Câu tường thuật sinh sống dạng câu nói

S + say(s)/said + (that) + S + V

says/say lớn + O -> tells/tell + Osaid to lớn + O ->told+O

Eg: He said to me”I haven’t finished my work” -> He told me he hadn’t finished his work.

2. Câu tường thuật sinh hoạt dạng câu hỏi

a.Yes/No questions:

S+asked/wanted to lớn know/wondered+if/wether+S+V

Ex: ”Are you angry?”he asked -> He asked if/whether I was angry.

b.Wh-questions:

S + asked(+O)/wanted khổng lồ know/wondered + Wh-words + S + V.

* says/say lớn + O -> asks/ask + O

* said lớn + O -> asked + O.

Ex: ”What are you talking about?”said the teacher. -> The teacher asked us what we were talking about.

3. Câu tường thuật làm việc dạng câu mệnh lệnh

* Khẳng định: S + told + O + to-infinitive.

Ex: ”Please wait for me here, Mary.

”Tom said -> Tom told Mary lớn wait for him there.

* Phủ định: : S + told + O + not to-infinitive.

Ex: ”Don’t talk in class”,the teacher said khổng lồ us. –>The teacher told us not khổng lồ talk in class.

D. Một số trong những dạng câu tường thuật đặc biệt

-> SHALL/ WOULD dùng để diễn tả đề nghị, lời mời:

Tom asked: ‘Shall I bring you some tea?’

-> Tom offered lớn bring me some tea.

Tom asked: ‘Shall we meet at the theatre?’

-> Tom suggested meeting at the theatre.

-> WILL/ WOULD/ CAN/ COULD cần sử dụng để diễn đạt sự yêu cầu:

Tom asked: ‘Will you help me, please?’

-> Tom asked me to help him.

Jane asked Tom: ‘Can you xuất hiện the door for me, Tom?’

-> Jane asked Tom to xuất hiện the door for her.

E. Các cấu trúc câu loại gián tiếp nâng cao

Trong phần này phải nhớ cách thực hiện của giới tự sau rượu cồn từ, những dạng rượu cồn từ Ving tuyệt To V cùng nhận dạng những loại câu phụ thuộc vào sắc thái nghĩa.

1. Câu loại gián tiếp cùng với WARN: Cảnh báo

S+ warned+ sb+ to lớn V/ not lớn V + O

Hoặc S + Warned sb against Ving: cảnh báo ai làm (không làm) gì

Ex: “Don’t play ball near the restricted area.” I said to lớn the boy

–> I warned the boy not to lớn play ball near the restricted area / against playing ball near the restricted area

2. Câu loại gián tiếp với ADVICE: Lời khuyên

S+ should/had better/ought khổng lồ + V

If I were you, I would + V…

Why dont you + V.

–>S +advised+sb+to Vo/not to lớn Vo răn dạy ai kia nên( tránh việc ) làm cho gì

Ex: “You should drink more water” The doctor said khổng lồ her

–> The doctor advised her lớn drink more water

“If I were you, I wouldnt buy that book” my friend said

–> My friend advised me not khổng lồ buy that book

3. Câu loại gián tiếp cùng với PROMISE : Lời hứa

S+ will/won’t + V

–>S +promised+sb+to + V / not khổng lồ V: hứa làm cho gì

Ex: ” I will never vày this again ” He said to her

–> he promised her not to do that again

4. Câu con gián tiếp với INVITE: Lời mời

S+ invited sb+ to V/ to+danh từ/danh từ bỏ (địa điểm): mời ai đó làm gì hoặc đến đâu

Ex: Ann said: “Come lớn my place whenever you are free.”

→ Ann invited me lớn come to lớn her place whenever I was free.

5. Câu loại gián tiếp với THREATEN: Đe dọa

S+ threatened (sb)+to V/ not khổng lồ V : đe doạ (ai) làm cho gì

Ex: He said ” I will kill you if you dont vì chưng that “-

–> He threatened khổng lồ kill me if I didnt do that

6. Câu con gián tiếp với SUGGEST: Lời đề nghị

Shall we+ V….

Let’s+ V…

How/What about+ Ving….

Why dont we + V ..

Xem thêm: Quy Đổi Pixel Sang Cm, 1 Pixel Bằng Bao Nhiêu Cm? Cách Đổi Như Thế Nào? ?

–>S+ suggested+ Ving= S+ suggested+ that+ S+ should/shouldn’t+ Vđề nghị làm gì hoặcd diều gì nên được làm

Ex: ” Why don’t we go out for a walk?” said the boy.

→ The boy suggested going out for a walk

7. Câu loại gián tiếp với EXCLAIM: Câu cảm thán

How+adj+S+tobe!

What+a/an+adj+DT!

—>S+exclaimed + that+ S+ V(lùi thì) + O

Ex: He said, “What a lovely garden they have!”

–> He exclaimed that they had a lovely garden.

“How dreadful!” (Đáng sợ quá!)

–> He exclaimed that it was dreadful.

8. Câu con gián tiếp cùng với WISH: cầu chúc

S+ wished+ sb+ (a/a) + adj+DT: chúc ai đó giành được điều gì

Ex: ” Have a happy birthday” she said

-> she wished me a happy birthday

9. Câu loại gián tiếp với CONGRATULATE: Chúc mừng

S+ congratulated+ sb + a/an+ adj+ DTOr S+ congratulated+ sb+ on+ Ving : chúc mừng ai vị điều gì

Ex: “I’m happy lớn know that you win the game. Congratulations!”, Jim said lớn Mary.

–> Jim congratulated Mary on winning the game

10. Câu gián tiếp với WELCOME: kính chào mừng, chào đón

S + welcomed + sb/st + khổng lồ + địa điểm: chào đón ai mang đến với ..

Ex: ” Welcome to lớn my house , my dear ” she said to lớn her friend–> She welcomed her friend to lớn her house

11. Câu loại gián tiếp cùng với ACCUSE : buộc tội ai

S+ accused+ sb+ of (not)+ Ving

Ex: ” You stole my bike “. He said

–> He accused me of stealing / having stolen his bike

12. Câu loại gián tiếp với AGREE : đồng ý

S+ agreed+ khổng lồ V: đồng ý làm gì

Ex: Ann: ” Would you wait half an hour.? “Tom: ” All right”

=> Tom agreed to lớn wait.

13. Câu gián tiếp với ADMIT : quá nhận

S+ admitted+ Ving: xác định đã có tác dụng gì

Ex: “I’ve made the wall dirty” said one student

.–> One student admitted making the wall dirty.

14. Câu con gián tiếp cùng với DENY: lấp nhận

S+ denied+ Ving: từ chối đã làm gì

Ex: Peter said: “I didn’t steal the painting.”

-> Peter denied stealing the painting.

15. Câu con gián tiếp với REFUSE : từ chối

S+ refused+ to V : lắc đầu làm gì

Ex: Ann: “Would you lend me another £50? “Tom: ” No, I won’t lend you any more money” .

=> Tom refused lớn lend her any more money.

16. Câu con gián tiếp với INSIST: khăng khăng , vật nài nỉ

S+ insisted+ on+ Ving khăng khăng, nằn nì nỉ làm gì

Ex: Tom said “ Let me pay for myself.

=> Tom insisted on paying.

17. Câu gián tiếp với APOLOGISE : xin lỗi

S+ apologized+ to+ sb+ for(not)+ Ving xin lỗi ai vì chưng làm (không làm) gì

Ex: Ann said to her boss: “I’m sorry I’m late”

=> Ann apologized khổng lồ her quái vật for being late.

18. Câu con gián tiếp cùng với DREAM: mơ ước

S+ dreamed of+ Ving luôn mơ về điều gì

Ex: Daisy said: “I want to be a famous singer in the world.”

-> Daisy dreamed of being a famous singer in the world.

19. Câu gián tiếp với ENCOURAGE : động viên, khích lệ

S+ encouraged + sb + lớn VEx: “Try again” she said

=> She encouraged me lớn try again.

20. Câu gián tiếp cùng với PREVENT : phòng chặn

S+ prevented+ sb/st+ from+ Ving phòng ai làm cái gi ,cái gì xảy ra

Ex: My mother said: “I cant let you use the phone.”

–> My mother prevented me from using the phone

21. Câu gián tiếp cùng với REPROACH: trách mắng

S+ reproached+ sb+ for+ Ving

Ex: ” You should have finished the report by now” John told his secretary.

–> John reproached his secretary for not having finished the report

22. Câu con gián tiếp với BLAME: đổ lỗi

S + blamed sb + For + Ving : đổ lỗi ai làm gì

Ex: ” It was your fault. You didnt tell the truth ” She said

–> She blamed me for not telling the truth

23. Câu gián tiếp với SUSPECT: nghi ngờ

S+ suspected sb of Ving : ngờ vực ai làm cho gì

Ex: ” I think He stole that oto ” My friend said

–> My friend suspected him of stealing that car

24. Câu loại gián tiếp cùng với OFFER: Gợi ý

Shall I help you…Can I …-> S+ offered khổng lồ + V lưu ý làm gì cho ai

Ex: ” Can I carry the bag for you ” He said

–> he offered to carry the bag for me

25. Câu loại gián tiếp với REGRET: ăn năn tiếc

S+ regretted + Ving : hối tiếc đã có tác dụng gì

Ex: ” I wish I had visited her” said He

–> He regretted not having visited/ visiting her

26. Câu gián tiếp cùng với COMPLAIN: Phàn nàn

S+ complained about + ST: phàn nàn điều gì

Ex: “You are always getting up late” My mother said

–> My mother complained about my getting up late

27. Câu gián tiếp cùng với REMIND: nói nhở

S + reminded sb + lớn V: nhắc nhở ai làm cho gì

Ex: “Don’t forget lớn phone me this afternoon,” he said.

→ He reminded me khổng lồ phone him that afternoon

28. Câu gián tiếp cùng với CRITICISE: Phê bình

S+ Criticized sb + For + Ving: phê bình ai câu hỏi gì

Ex: ” You shoudnt have made that mistake ” the monster said khổng lồ me ( các bạn lẽ ra không nên tạo ra lỗi đó )

–> The quái dị criticized me for having made that mistake

29. Câu loại gián tiếp với THANK: Cảm ơn

S + Thanked SB for ST: cảm ơn ai do điều gì

Ex: “Thank you very for your help” She said lớn him.

–> She thanked him for his help.

30. Câu gián tiếp với CALL: gọi

S+ Called SB Something: điện thoại tư vấn ai đó là gì

Ex: “Liar!”

–> He called me a liar.

31. Câu gián tiếp với các dạng câu ghép (có 2 câu nói trong một dấu ngoặc kép)

– Đối với các trường hợp phải dùng liên từ nhằm nối bọn chúng lại; những liên từ hay sử dụng là :Nếu 2 câu là nguyên nhân, hiệu quả (quan hệ nhân quả) của nhau thì dùng: Because/ So….

“Don’t tell me to vày that. I don’t like it “–> He asked me not khổng lồ tell him to vì that because he did not lượt thích it.

Nếu 2 câu sẽ là câu nói liên tục nhau (quan hệ nối tiếp) thì dùng: và added that : Và cung ứng rằng

Ex: “ I miss my mother. I will visit her tomorrow.”

–> She said that she missed her mother & added that she would visit her the next day.

– ví như 2 câu khác dạng nhau (không thuộc là câu vạc biểu, câu trách nhiệm hay câu nghi vấn,…) thì câu đầu vẫn làm thông thường sau đó thêm và và cồn từ tường thuật riêng của câu sau.

Ex: “This is my book. Don’t take it away.”

–> She said that was her book và told me not to lớn take it away.

“Tomorrow is my birthday. Vì chưng you remember that?”

–> She said that the next day was her birthday và asked me if I remembered that.

Các cách thức học giờ Anh với những cấu tạo tiếng Anh phổ cập nhấtLàm quen và trang bị các bí quyết luyện thi Ielts writing online hiệu quả