ĐẶT CÂU VỚI THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

Thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect) là 1 trong 12 thì cơ bản của ngữ pháp tiếng Anh. Nếu muốn học tốt tiếng Anh bạn cần biết và phân biệt rõ với các thì khác. Ở bài viết này Step Up sẽ hướng dẫn đầy đủ cho các bạn cấu trúc, cách sử dụng, dấu hiệu nhận biết và bài tập thực hành rèn luyện. Không chỉ vậy, trong từng cách sử dụng Step Up sẽ bổ sung cả mẹo nhận biết và các lưu ý với từng trường hợp đặc biệt để bạn học đầy đủ và hiểu kiến thức thì hiện tại hoàn thành tốt nhất.

Bạn đang xem: Đặt câu với thì hiện tại hoàn thành


1. Định nghĩa thì Hiện Tại Hoàn Thành

Thì hiện tại hoàn thành được dùng để diễn đạt về một hành động đã hoàn thành cho tới thời điểm hiện tại mà không bàn về thời gian diễn ra hành động đó.


2. Cấu trúc thì Hiện Tại Hoàn Thành

1. Câu khẳng định

S + have/ has + PII.

– Trong đó:

* S (subject): chủ ngữ

* Have/has: trợ động từ

* PII: động từ phân từ II (Quá khứ phân từ)

Nếu chủ ngữ là I/ We/ You/ They + have

Nếu chủ ngữ là He/ She/ It + has

Ví dụ:

– She has lived here since I was born. (Cô ấy đã sống ở đây từ khi tôi sinh ra.)

– She has taught Spanish for 3 years. (Cô ấy đã dạy tiếng Tây Ban Nha khoảng 3 năm.)

– We have encountered many difficulties while working on that project. (Chúng tôi đã gặp phải rất nhiều khó khăn khi làm dự án đó.)

2. Câu phủ định

S + haven’t/ hasn’t + PII.

(haven’t = have not, hasn’t = has not)

Ví dụ:

– I haven’t met each my mom for a long time. (Tôi đã không gặp mẹ trong một thời gian dài rồi.)

– She hasn’t come back his hometown since 2010. (Cô ấy không quay trở lại quê hương của mình từ năm 2010.)

– He hasn’t mastered French, but he can communicate. (Anh ấy không điêu luyện tiếng Pháp nhưng anh ấy có thể giao tiếp.)

3. Câu nghi vấn

Have/Has + S + PII?

Trả lời: Yes, S + have/ has.

No, S + haven’t / hasn’t.

Ví dụ:

– Have you ever travelled to Finland? (Bạn đã từng du lịch tới Phần Lan bao giờ chưa?) -> Yes, I have./ No, I haven’t.

– Has she started the task? (Cô ấy đã bắt đầu với nhiệm vụ chưa?) -> Yes, she has./ No, she hasn’t.

– Have you finished your housework? (Bạn đã hoàn thành việc nhà chưa?) -> Yes, I have./ No, I haven’t

*

Lưu ý : Ở trong các thì tiếng Anh, thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ đơn là 2 thì trong tổng tất cả các thì tiếng Anh có thể bạn dễ bị nhầm lẫn về cách sử dụng. Vậy nên cần note thật kỹ để khi sử dụng thì tiếng Anh thật hợp lý tương ứng với từng ngữ cảnh nhé!


4. Dấu hiệu nhận biết thì Hiện Tại Hoàn Thành

Mỗi mục ngữ pháp tiếng Anh đều sẽ có các dấu hiệu nhận biết khác nhau để có thể áp dụng phù hợp. Với thì hiện tại hoàn thành, trong câu bạn sẽ có các từ, cấu trúc sau để nhận biết:

 – just, recently, lately: gần đây, vừa mới

 – already: rồi

 – before: trước đây

 – ever: đã từng

 – never: chưa từng, không bao giờ

 – yet: chưa (dùng cho câu phủ định và câu hỏi)

– for + N – quãng thời gian: trong khoảng (for a year, for a long time, …) ví dụ: for 3 months: trong vòng 3 tháng

– since + N – mốc/điểm thời gian: từ khi (since 1977, since March, …)

– so far = until now = up to now = up to the present: cho đến bây giờ

 – in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: trong …. Qua ( Ví dụ: During the past 5 years: trong 5 năm qua)

– So sánh hơn nhất + thì hiện tại hoàn thành

This is the first (second/only…) time + thì hiện tại hoàn thành

Ví dụ:

This is the first time I have eaten Banh mi in Vietnam. (Đây là lần đầu tiên tôi được ăn Bánh Mì ở Việt Nam.)This is the best champaign I have ever drink. ( Đây là loại sâm panh ngon nhất mà tôi từng uống.)This is the most delicious cake I have ever eaten. (Đây là món bánh ngon nhất tôi từng ăn.)This is the most memorable experience I have had in my life. (Đây là kỉ niệm đáng nhớ nhất mà tôi có trong cuộc đời.)

– All day, all night, all my life (cả ngày, cả đêm, cả cuộc đời)


Download 12 THÌ TIẾNG ANH – Tổng hợp cấu trúc, cách dùng, dấu hiệu nhận biết 12 THÌ để áp dụng vào các chủ điểm thi cử và giao tiếp thực tế

5. Bài tập thì Hiện Tại Hoàn Thành

Bài tập 1: Bài tập thì hiện tại hoàn thành với dấu hiệu nhận biết có sử dụng since và for

I …..(study) Vietnamese for the last 20 years. We…..(known) each other for 5 years. I…..(sleep) for 3 minutes now. How long you ….(learn) Japanese? I….( learn) it since 2015. She….(buy) that bike for 4 months. I…..(sleep) for a long time. We…..(live) here since 2018. He already…..( read) that blog for 2 months.

Đáp án:

Have studied Have known Have slept Have….learnt/ have learnt Has bought Have slept Have lived Has read

Bài tập 2: Viết lại câu với thì hiện tại hoàn thành

I started cooking for the dinner 2 hours ago. This morning I was expecting a message. Now I have it. Dan didn’t have a beard before. Now he has a beard. The temperature was 22 degrees. Now it is only 15. My English wasn’t very good. Now it is better. Kim is looking for her key. She can’t find it.

Đáp án

I have cooked for the dinner for 2 hours. The message has arrived. Dan has grown a beard. The temperature has fallen. My English have improved. Kim has lost his key.

Bài tập 3: Hoàn thành câu với gợi ý cho sắn

1. A: Do you know where Kirito is?

B: Yes, …..

Xem thêm: Phần Mềm Đếm Ngược Ngày Thi Đại Học, Đếm Ngược Ngày Thi

(I/just/see/him)

2. A: What time is Beruno leaving?

B: …..

(the/already/leave)

3. A: What’s in the newspaper today?

B: I don’t know …..

(I/not/read/it yet)

4. A: Is Ngoc coming to the cinema with us?

B: No, …..

(she/already/see/the film)

5. A: Are your friends here yet?

B: Yes, …..

(they/just/arrive)

6. A: What does Tom think about your plan?

B: …..

(we/not/tell/him yet)

Đáp án: 

1. Yes, I’ve just seen him

2. She’s already left

3. I haven’t read it yet

4. No, he’s already seen the film

5. Yes, they’ve just arrived.

6. We haven’t told him yet

Bài 4: Đọc và viết lại câu với từ just, yet and already

1. John goes out. Five mintues later, the phone rings and the caller says ‘Can I speak to John”

You say: I’m afraid … (go out).

2. You are eating in a restaurant. The waiter thinks you have finished and starts to take your plate away.

You say: Wait a minute! … (not/finish)

3. You are going to a hotel tonight. You phone to seserve a table. Later your friend says, ‘Shall I phone to reserve a table’.

You say: No, … (do/it).

4. You know that a friend of yours is looking for a place to live. Perhaps he has been successful.

Ask her. You say: … ? (find).

5. You are still thinking about where to go for your holiday. A friend asks: “Where are you going fot your holiday?”

You say: … (not/decide).

6. Tom went to the bank, but a few mintues ago she returned.Somebody asks, “Is Tom still at the bank? ‘

You say: No, … (come back).

Đáp án:

2. he’s just gone out

3. I haven’t finished yet

4. I’ve already done it

5. Have you found a place to live yet?

6. I haven’t dicided yet

7. he’s just come back

Bài 5: Chọn dạng đúng của động từ trong ngoặc

I (walk) ……………. 10km alreadyI (walk) ……………. 10km last weekI (be) ………………… late four times this week

Đáp án:

have walkedwalkedhave been

Bài 6: Bài tập chuyển đổi thì hiện tại hoàn thành sang quá khứ đơn

She hasn’t written to me since March. -> The last time …Mrs.Linh has taught the children in that remote village for two years -> Mrs.Linh started …Nhi and Bin have been married for seven years. -> It’s seven years …He hasn’t written to me for years. -> It’s years …He hasn’t had a swim for four years. -> He last …

Đáp án:

The last time she wrote to me was in March.Mrs.Linh started to teach the children in that remote village two years ago.It’s seven years since Nhi and Bin were married.It’s years since he wrote to me.He last had a swim was four years ago.
Download 12 THÌ TIẾNG ANH – Tổng hợp cấu trúc, cách dùng, dấu hiệu nhận biết 12 THÌ để áp dụng vào các chủ điểm thi cử và giao tiếp thực tế

Với toàn bộ kiến thức về thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect) và bài tập thực hành trên đây, Step Up tin rằng các bạn đã nắm rõ và có thể vận dụng trơn tru khi sử dụng ngữ pháp tiếng Anh, kết hợp với vốn từ vựng của mình bạn hoàn toàn có thể giao tiếp tự tin với người bản xứ.