Nợ ngắn hạn là gì

Chính khác nhau - Nợ ngắn hạn và dài hạn

Nợ phải trả trong một doanh nghiệp phát sinh do nợ tiền cho các bên ngoài công ty. Đây là nghĩa vụ pháp lý mà công ty buộc phải thực hiện trong tương lai. Nợ phải trả phát sinh từ khoản nợ được thực hiện, và bản chất của nợ phụ thuộc vào yêu cầu thực hiện. Vì vậy, chúng có thể là ngắn hạn hoặc dài hạn. Sự khác biệt chính giữa nợ ngắn hạn và dài hạn là trong khi các khoản nợ hiện tại là các khoản nợ đến hạn trong năm tài chính hiện hành, các khoản nợ dài hạn là các khoản nợ phải trả lâu hơn một năm tài chính để được giải quyết.

Bạn đang xem: Nợ ngắn hạn là gì

NỘI DUNG1. Tổng quan và sự khác biệt chính2. Nợ ngắn hạn là gì3. Nợ dài hạn là gì4. So sánh bên cạnh - Nợ ngắn hạn và dài hạn5. Tóm tắt

Nợ ngắn hạn là gì

Nợ ngắn hạn là các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn có thời hạn thanh toán trong kỳ kế toán, phổ biến nhất là một năm.

Các loại nợ ngắn hạn

Tài khoản phải trả

Đây là khoản phải thu của các chủ nợ của công ty. Tài khoản phải trả phát sinh do bán tín dụng.

Chi phí phải trả

Chi phí kế toán được ghi nhận trong sổ sách trước khi được thanh toán (ví dụ: tiền thuê tích lũy).

Phải trả lãi

Nếu một công ty có các khoản vay dài hạn, phải trả lãi định kỳ.

Nợ ngắn hạn

Bất kỳ loại nợ nào được thực hiện mà ngày đáo hạn đều nằm trong quá trình của năm kế toán (ví dụ: vay ngân hàng ngắn hạn).

Thấu chi ngân hàng

Một khoản trợ cấp do ngân hàng cấp cho công ty để cheohanoi.vnết séc với số tiền vượt quá số dư tài khoản ngân hàng. Điều này được phép cho các khách hàng đáng tin cậy.

Nợ ngắn hạn là một khía cạnh quan trọng trong cheohanoi.vnệc xác định vị trí thanh khoản và, hai tỷ lệ quan trọng được tính bằng cách sử dụng các khoản nợ hiện tại.

1. Tỷ lệ hiện tại

Tỷ lệ hiện tại cũng được gọi là "tỷ lệ vốn lưu động"và tính toán khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của công ty với các tài sản hiện tại của công ty. Nó được tính như,

Tỷ lệ hiện tại = Tài sản hiện tại / Nợ ngắn hạn

Tỷ lệ hiện tại lý tưởng được coi là 2: 1, có nghĩa là có 2 tài sản để chi trả cho mỗi trách nhiệm pháp lý. Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi tùy thuộc vào tiêu chuẩn ngành và hoạt động của công ty.

Tỷ lệ kiểm tra axit

Tỷ lệ kiểm tra axit cũng được gọi là "tỷ lệ nhanh" và khá giống với tỷ lệ hiện tại. Tuy nhiên, nó loại trừ hàng tồn kho trong tính toán thanh khoản của nó. Lý do cho điều này là hàng tồn kho nói chung là một tài sản hiện tại ít thanh khoản hơn so với những người khác. Nó được tính như,

Tỷ lệ kiểm tra axit = (Tài sản hiện tại - Hàng tồn kho) / Nợ ngắn hạn

Tỷ lệ trên cung cấp một dấu hiệu tốt hơn về vị trí thanh khoản so với tỷ lệ hiện tại và tỷ lệ lý tưởng được cho là 1: 1. Tuy nhiên, giống như với tỷ lệ hiện tại, tính chính xác của lý tưởng này được xem là nghi vấn của các chuyên gia tài chính.

Nợ dài hạn là gì?

Chúng đề cập đến nghĩa vụ tài chính dài hạn không trưởng thành trong kỳ kế toán (một năm). Đối với hầu hết các loại nợ dài hạn, cần có tài sản thế chấp (một tài sản thực mà người vay cam kết bảo đảm, như bất động sản hoặc tiết kiệm) để có được nợ. Điều này là để bảo vệ lợi ích của bên cung cấp khoản nợ vì tài sản có thể được bán để trang trải tiền trong trường hợp người vay mặc định thanh toán.

Các loại nợ dài hạn

Những khoản vay nợ dài hạn

Nợ phải trả trong một khung thời gian kéo dài hơn một năm.

Xem thêm: "Đồng Bằng Sông Cửu Long" Tiếng Anh Là Gì? Bằng Sông Cửu Long" Tiếng Anh Là Gì?

Cho thuê vốn

Một thỏa thuận cho vay để có được một tài sản không hiện tại. Một số hợp đồng cho thuê vốn có thể kéo dài đến một thời gian dài đáng kể, tối đa là 99 năm.

Trái phiếu phải trả

Bảo đảm tài chính có mệnh giá và ngày đáo hạn được cấp để lấy tài chính từ các nhà đầu tư.

*

Hình 1: Trái phiếu được phát hành bởi cả chính phủ và doanh nghiệp để tài trợ cho các yêu cầu đầu tư

Một khía cạnh quan trọng liên quan đến các khoản nợ dài hạn là chúng cũng chứa một yếu tố trách nhiệm ngắn hạn, phổ biến nhất là dưới dạng lãi suất hàng năm. Do đó, lãi phải trả cho mỗi năm phải được ghi nhận là một khoản nợ hiện tại trong khi số vốn chưa thanh toán phải được thể hiện dưới các khoản nợ dài hạn.

Sự khác biệt giữa nợ ngắn hạn và dài hạn là gì?

Nợ ngắn hạn và dài hạn

Nợ ngắn hạn là các khoản nợ đến hạn trong năm tài chính hiện hành. Nợ dài hạn là các khoản nợ phải trả trong thời gian dài hơn một năm tài chính.
Ví dụ
Chi phí phải trả, tài khoản phải trả và lãi phải trả là những ví dụ phổ biến về nợ phải trả hiện tại.  Cho vay dài hạn, phải trả trái phiếu và cho thuê vốn là các loại nợ dài hạn.
Mối quan hệ với tài sản
Tài sản hiện tại phải đủ để bù đắp các khoản nợ hiện tại. Tài sản dài hạn phải đủ để bù đắp các khoản nợ dài hạn.

Tóm tắt - Nợ ngắn hạn và dài hạn

Quyết định về cheohanoi.vnệc nên xem xét nợ ngắn hạn hay dài hạn phụ thuộc vào bản chất của yêu cầu kinh doanh. Ví dụ, nếu công ty có kế hoạch xây dựng một tòa nhà mới thì cheohanoi.vnệc xin nợ ngắn hạn là không thực tế. Đầu tư dài hạn nên được tài trợ thông qua nợ dài hạn, và đầu tư ngắn hạn nên được tài trợ thông qua nợ ngắn hạn. Do đó, sự khác biệt giữa nợ ngắn hạn và dài hạn là kết quả sơ bộ xuất phát từ khoảng thời gian mà khoản nợ sẽ được xử lý và bản chất của yêu cầu phải vay vốn.

Tài liệu tham khảo:1. Nợ phải trả. Nợ phải trả | Các loại | Phân loại | Giải thích | Ví dụ. N.p., n.d. Web. Ngày 22 tháng 2 năm 2017.2. Trách nhiệm dài hạn là gì? | AccountCoach. AccountCoach.com. N.p., n.d. Web. Ngày 22 tháng 2 năm 2017.3. Hiện tại Vs. Sự tin cậy dài lâu." Chron.com. N.p., n.d. Web. 23 tháng 2 năm 2017.4. Sự khác biệt giữa tỷ lệ hiện tại và tỷ lệ nhanh - Câu hỏi và trả lời. Kế toán CPE & Sách - Công cụ kế toán. N.p., n.d. Web. 23 tháng 2 năm 2017.

Hình ảnh lịch sự:1. Liên kết Hy Lạp gmnt trái phiếu của By By Verbal.noun tại Wikipedia tiếng Anh (CC BY 3.0) qua Wikimedia Commons