SỐ CỘNG VÀ SỐ BỊ CỘNG

b, Phép trừ: mang đến hai số tự nhiên a và b, nếu có số tự nhiên x làm sao cho b + x = a thì ta tất cả phép trừ a – b = x

(số bị trừ) – (số trừ) = (hiệu)

c, Phép nhân: a . B = d

(thừa số) . (thừa số) = (tích)

d, Phép chia: đến hai số tự nhiên a cùng b, vào đó b ≠ 0, nếu tất cả số tự nhiên x thế nào cho b.x = a thì ta nói a phân chia hết đến b với ta tất cả phép chia hết a : b = x

(số bị chia) : (số chia) = (thương)

Tổng quát: mang lại hai số tự nhiên a cùng b, trong đó b ≠ 0, ta luôn tìm được nhị số tự nhiên q và r duy nhất sao cho: a = b . Q + r trong đó

(số bị chia) = (số chia) . (thương) + (số dư)

Nếu r = 0 thì ta có phép phân chia hết.

Bạn đang xem: Số cộng và số bị cộng

Nếu r ≠ 0 thì ta có phép chia tất cả dư.

* Tính chất của phép cộng với phép nhân số tự nhiên:

Phép tính

Tính chất

CộngNhân
Giao hoána + b = b + aa . B = b . A
Kết hợp(a + b) + c = a + (b + c)(a . B) .c = a . (b . C)
Cộng với số 0a + 0 = 0 + a = a
Nhân với số 1a . 1 = 1 . A = a
Phân phối của phép nhân đối với phép cộnga. (b + c) = ab + ac

Phát biểu bằng lời:

Tính chất giao hoán:

– lúc đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không gắng đổi.

– lúc đổi chỗ những thừa số trong một tích thì tích ko đổi.

Tính chất kết hợp:

– Muốn cộng một tổng nhị số với một số thứ ba, ta gồm thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai với số thứ ba.

– Muốn nhân một tích hai số với một số thứ ba, ta bao gồm thể nhân số thứ nhất với tích của số thứ hai cùng số thứ ba.

Xem thêm: Cách Chơi Game Pc Trên Android Dùng Steam Và Parsec, Chơi Game Pc Trên Android

Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:

Muốn nhân một số với một tổng, ta bao gồm thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng những kết quả lại.

e, Chú ý:

+ Trong đo lường và tính toán có thể thực hiện tương tự với tính chất a(b – c) = ab – ac

+ Dạng tổng quát lác của số chẵn (số phân tách hết mang lại 2) là 2k (k Î N), dạng tổng quát mắng của số lẻ (số phân tách cho 2 dư 1) là 2k + 1 (k ∈ N).

f, Phép thổi lên lũy thừa:

– ĐN: Lũy thừa bậc n của a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng a.

*

a gọi là cơ số, n gọi là số mũ.

a2 gọi là a bình phương (hay bình phương của a);

a3 gọi là a lập phương (hay lập phương của a)

Quy ước: a1 = a ; a0 = 1 (a≠ 0)

– Nhân nhị lũy thừa thuộc cơ số: lúc nhân nhị lũy thừa thuộc cơ số, ta giữ nguyên cơ số với cộng những số mũ.

am . An = am+n

– chia hai lũy thừa thuộc cơ số: Khi phân chia hai lũy thừa thuộc cơ số (khác 0), ta giữ nguyên cơ số và trừ các số mũ.

am : an = am-n (với a≠ 0; )

* Số thiết yếu phương: là số bằng bình phương của một số tự nhiên (VD: 0, 1, 4, 9, …)