THAM LUẬN ĐẠI HỘI CHI BỘ VỀ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN


Bạn đang xem: Tham luận đại hội chi bộ về công tác chuyên mônXem thêm: Hiện Phần Trăm Pin Iphone 11, Cách Hiển Thị Phần Trăm Pin Trên IphoneTham luận của Tổ Đảng phòng TCHC "Bài học kinh nghiệm của Chi ủy Chi bộ CVH lãnh đạo Chi bộ nâng cao chất lượng công tác, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của CVH"


Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,

Được sự phân công của Chi bộ, Thay mặt Tổ Đảng TCHC tôi xin tham luận về bài học kinh nghiệm của Chi ủy Chi bộ CVH lãnh đạo Chi bộ nâng cao chất lượng công tác, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của CVH.

Trước hết tôi hoàn toàn nhất trí với báo cáo chính trị mà Đoàn chủ tịch đã báo cáo. Trong nhiệm kỳ qua để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao Chi bộ CVH đã rút ra bài học kinh nghiệm, cụ thể như sau:

1. Lãnh đạo thực hiện công tác chính trị tư tưởng:

- Đây là công tác quan trọng hàng đầu, Chi bộ luôn quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng để tạo sự thống nhất, đồng thuận trong chi bộ.

- Chi bộ luôn quan tâm đến việc tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nhất là năm 2017 100% đảng viên đã được học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau học tập đảng viên viết thu hoạch, viết bài cam kết thực hiện liên hệ thực tế.

- Các đồng chí đảng viên nêu cao tinh thần tiền phong gương mẫu, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; nhiệm kỳ qua Chi bộ tạo điều kiện để đảng viên học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu hoạt động thực tế của đơn vị.

- Chi bộ luôn quan tâm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh với những biểu hiện về tư tưởng, hành động (nói, viết, làm, thái độ....) trái với quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, đảng viên, góp phần giữ vững kỷ luật, ổn định đội ngũ, duy trì sự đoàn kết thống nhất trong đảng, trong cơ quan đơn vị.

- Với những kinh nghiệm coi trọng công tác chính trị tư tưởng là nhiệm vụ hàng đầu, nên trong nhiệm kỳ qua cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đã thấm nhuần tư tưởng đường lối quan điểm, chấp hành nghiêm Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như các Nội qui, Qui chế của cơ quan, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm của đơn vị.

2. Lãnh đạo thực hiện công tác chuyên môn

- Chi bộ luôn bám sát Nghị quyết của Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ thành phố, Nghị quyết Chi bộ; căn cứ hình hình hoạt hoạt động thực tế của đơn vị trong từng giai đoạn, từng thời điểm để tập trung lãnh đạo đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ đạt chất lượng với tính chuyên nghiệp cao.

- Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng phát huy tính chủ động, sáng tạo, có ý thức trách nhiệm trong mọi hoạt động, như: Tổ chức phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố; các sở, ban, ngành TP; hoạt động của tổ chức công đoàn và các hoạt động dịch vụ được tổ chức tại CVH.

- Bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua của Chi bộ lãnh đạo công tác chuyên môn: Trong nhiệm kỳ qua dưới sự lãnh, chỉ đạo của Chi bộ đã đề ra các biện pháp tích cực để tăng nguồn thu từ hoạt động của các CLB, các lớp học; điều chỉnh mức trích nộp; thực hiện cơ chế giá linh hoạt, phù hợp với mọi đối tượng khách hàng; tăng cường công tác tiếp thị để thu hút khách hàng. Bổ sung, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các phòng; ban hành một số qui chế quản lý điều hành các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

- Đặc biệt từ đầu năm 2017 tiến hành đổi mới phương thức quản lý thời gian làm việc theo giờ hành chính sang quản lý thời gian làm việc theo chức năng, nhiệm vụ, công việc cụ thể của từng phòng, từng bộ phận; sắp xếp, bố trí sử dụng lao động theo từng giai đoạn, từng thời điểm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của CVH. Áp dụng biện pháp này đã phát huy hiệu quả rõ rệt, đó là: Tiết kiệm lao động, tăng nguồn thu từ các hoạt động, công tác phục vụ đạt yêu cầu; đảm bảo nguồn chi cho các hoạt động của CVH; cải thiện đời sồng vật chất, tinh thần cho CBNV; đảm bảo an ninh trật tự, giữ cấp công trình và công tác vệ sinh môi trường.

3. Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng

- Trong nhiệm kỳ qua qua Chi bộ bám sát các chương trình công tác của Đảng ủy cơ quan LĐLĐ TP, Nghị quyết Chi bộ CVH và nhiệm vụ cụ thể của đơn vị.

- Nâng cao vai trò tiền phong gương mẫu của người đảng viên trong công tác, lối sống; thực hiện tự phê bình và phê bình trong các kỳ sinh hoạt.

- Chi bộ luôn quan tâm, tạo điều kiện cho CBNV được đi học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; duy trì chế độ sinh hoạt Chi bộ nề nếp, phát huy cao tính đảng; nội dung sinh hoạt chất lượng, có ý thức tham gia xây dựng, dân chủ, thể hiện ý thức trách nhiệm.Trong các kỳ sinh hoạt Chi bộ đã bàn bạc, thống nhất xây dựng chương trình công tác và được triển khai cụ thể đến từng tổ đảng, đảng viên.

- Bài học kinh nghiệm về công tác xây dựng đảng: Trong nhiệm kỳ qua thể hiện rõ trong việc tách các tổ đảng : Từ trước tháng 4/2017 Chi bộ có 3 tổ đảng (Tổ đảng TCHC - Dịch vụ; Tổ đảng Bảo vệ - Kỹ thuật; Tổ đảng VHTT - Kế hoạch tài vụ). Thực tế cho thấy nếu để 3 tổ đảng công tác lãnh đạo của các tổ đảng đạt hiệu quả không cao, vì chức năng thực hiện nhiệm vụ của các phòng và thời gian làm việc các các phòng khác nhau nên khi tổ chức họp Tổ đảng rất khó khăn, chất lượng của các kỳ sinh hoạt tổ đảng hạn chế. Chính vì vậy từ tháng 4/2017 Chị bộ đã thông nhất tách các tổ đảng và chỉ định tạm thời các đồng chí Tổ trưởng tổ đảng là lãnh đạo các phòng để nâng cao tính chiếu đấu trong tổ chức đảng, nâng cao vai trò, trách nhiệm điều hành hoạt động trong thực hiện nhiệm vụ và sự phối kết hợp của các tổ đảng được nâng cao rõ rệt. Từ những thực tiễn đó tình hình tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên được củng cố vững chắc, đời sống, việc làm, thu nhập ổn định tạo niềm tin, không khí phấn khởi trong CBNV, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trên đây là bài tham luận của tôi về bài học kinh nghiệm của Chi bộ lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác đáp ứng yêu cầu hoạt động của CVH trong nhiệm kỳ 2015 – 2017.

Thay mặt tổ đảngTổ chức Hành chính kính chúc các đồng chí đại biểu cùng toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, thành công.