Tỉ Số Diện Tích Của 2 Tam Giác Đồng Dạng

Từ các trường hợp đồng dạng của tam giác đã học suy ra: Hai tam giác vuông đồng dạng nếu có một trong các điều kiện:

+ Một góc nhọn của tam giác vuông này bằng một góc nhọn của tam giác vuông kia;

+ Hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này tỉ lệ với hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia.

Bạn đang xem: Tỉ số diện tích của 2 tam giác đồng dạng

Nếu $\Delta ABC$ và $\Delta A"B"C"$ có $\widehat A = \widehat {A"} = {90^o}$ và $\dfrac{{AB}}{{A"B"}} = \dfrac{{BC}}{{B"C"}}$ (h.1) thì $\Delta ABC\backsim\Delta A"B"C"$.

*

Tỉ số đường cao, tỉ số diện tích của hai tam giác đồng dạng

Nếu hai tam giác đồng dạng thì:

+ Tỉ số hai đường cao tương ứng bằng tỉ số đồng dạng;

+ Tỉ số hai diện tích bằng bình phương tỉ số đồng dạng.

Xem thêm: Iphone 4 Có Nâng Cấp Lên Ios 8 Được Không ? Cách Nâng Cấp Iphone 4 Lên Ios 8

2. Các dạng toán thường gặp


Dạng 1: Sử dụng tam giác đồng dạng , tỉ số đường cao, tỉ số diện tích để tính toán.

Phương pháp:

+ Từ tam giác đồng dạng suy ra các cặp cạnh tỉ lệ và các góc bằng nhau, suy ra tỉ số diện tích và tỉ số đường cao

+ Từ đó tính cạnh , góc và các dữ kiện cần thiết

Dạng 2: Chứng minh hai tam giác đồng dạng và các vấn đề liên quan.

Phương pháp:

+ Sử dụng các trường hợp đồng dạng của tam giác để chứng minh tam giác đồng dạng

+ Từ đó suy ra các hệ thức cần chứng minh


Mục lục - Toán 8
CHƯƠNG 1: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC
Bài 1: Phép nhân đơn thức với đa thức, đa thức với đa thức
Bài 2: Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Bài 3: Các hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
Bài 4: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung
Bài 5: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách dùng hằng đẳng thức
Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử
Bài 7: Phối hợp nhiều phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử
Bài 8: Chia đơn thức cho đơn thức
Bài 9: Chia đa thức một biến đã sắp xếp
Bài 10: Ôn tập chương 1
CHƯƠNG 2: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
Bài 1: Phân thức đại số
Bài 2: Rút gọn phân thức đại số
Bài 3: Qui đồng mẫu thức nhiều phân thức
Bài 4: Cộng, trừ các phân thức
Bài 5: Nhân, chia các phân thức hữu tỉ
Bài 6: Biến đổi các phân thức hữu tỉ
Bài 7: Ôn tập chương 2: Phân thức đại số
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
Bài 1: Mở đầu về phương trình
Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
Bài 3: Phương trình tích
Bài 4: Phương trình chứa ẩn ở mẫu
Bài 5: Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Bài 6: Ôn tập chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn
CHƯƠNG 4: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
Bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
Bài 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
Bài 3: Bất phương trình bậc nhất một ẩn
Bài 4: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
Bài 5: Ôn tập chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn
CHƯƠNG 5: TỨ GIÁC
Bài 1: Tứ giác
Bài 2: Hình thang
Bài 3: Đường trung bình của tam giác, hình thang
Bài 4: Đối xứng trục
Bài 5: Hình bình hành
Bài 6: Đối xứng tâm
Bài 7: Hình chữ nhật
Bài 8: Hình thoi
Bài 9: Hình vuông
Bài 10: Ôn tập chương 5: Tứ giác
CHƯƠNG 6: ĐA GIÁC. DIỆN TÍCH ĐA GIÁC
Bài 1: Đa giác, đa giác đều
Bài 2: Diện tích hình chữ nhật, diện tích tam giác
Bài 3: Diện tích hình thang, diện tích hình thoi
Bài 4: Ôn tập chương 6: Đa giác, diện tích đa giác
CHƯƠNG 7: TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
Bài 1: Định lí Ta-lét. Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét
Bài 2: Tính chất đường phân giác của tam giác
Bài 3: Hai tam giác đồng dạng
Bài 4: Trường hợp đồng dạng thứ nhất
Bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ hai
Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ ba
Bài 7: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông
Bài 8: Ôn tập chương 7: TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
CHƯƠNG 8: HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU
Bài 1: Hình hộp chữ nhật
Bài 2: Thể tích hình hộp chữ nhật
Bài 3: Hình lăng trụ đứng
Bài 4: Hình chóp đều, hình chóp cụt đều
Bài 5: Ôn tập chương 8: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều
*

*

Học toán trực tuyến, tìm kiếm tài liệu toán và chia sẻ kiến thức toán học.