Trường đại học trần đại nghĩa


Mã ngànhTên ngànhChỉ tiêuMã tổng hợp mônGhi chú7860220
Chỉ huy, quản lý kỹ thuật (Kỹ sư quân sự)153A00, A01

Tải về tại
*

Tổ chức

Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường Đại học tập Khoa học tập Tự Nhiên - Đại học tập Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh